גבאי האדמו"ר החליף את הפתקים, כיצד לנהוג בפדיון?

שאלה מעניינת במיוחד הועלתה על שולחנו של מרן הגר"ח קנייבסקי, כיצד לנהוג במקרה בו טעה הגבאי והעביר תשובות לא נכונות לשואלים, אך אלו דווקא מרוצים ובאו להעניק פדיון לאדמו"ר

גבאי האדמו

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
הרב יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, ידוע בשאלות הלכתיות המעניינות שהוא מעלה אחת מהן פורסמה בעלון קול ברמה כשהיא עוסקת בדמי פדיון לאדמו"ר במקרה של טעות של הגבאי.

"מעשה שהיה בביתו של אחד האדמו"רים שבאו אליו שני אנשים, עם שתי שאלות שונות, האחד בענייני שידוך, והשני בענייני מסחר. כמקובל אצל האדמו"רים הניחו שני השואלים 'פדיון', והרבי השיב לכל אחד מהם. לזה שבא לשאול האם לעשות שידוך פלוני, הבין הרבי בחכמתו שהשידוך אינו מתאים, והשיב 'לא לעשות'. ואילו על השאלה בענייני מסחר השיב הרבי 'שיהיה ברכה והצלחה'. מה שקרה הוא שהגבאי קיבל את שתי התשובות שנכתבו על ידי האדמו"ר, אבל החליף בין השואלים... את התשובה 'שיהיה ברכה והצלחה' הכניס למעטפה של מי ששאל על השידוך, ואת התשובה 'לא לעשות' במעטפה השנייה".

והנה, לאחר מספר חודשים מגיעים אל הרבי בני-זוג ומניחים פדיון נוסף, ואומרים שהם עושים זאת מפני שהשידוך שנעשה בעצת הרבי הצליח במיוחד... האדמו"ר תפס שהמדובר באותו שידוך שעליו נשאל בזמנו, והבין שחלה טעות במסירת פתקי התשובות. השאלה שנשאלה הייתה האם בשל הטעות שנעשתה צריך להשיב את כסף ה'פדיון' לשואלים?", מספר הרב זילברשטיין.

"גיסי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א השיב על כך באמרו שלא הגבאי עשה את הטעות, אלא הייתה זו יד ה' שכיוונה את הטעות. כמקור לדבריו ציטט הגר"ח את דברי אביי בגמרא במסכת כתובות (דף ס' עמוד ב') 'האי מילתא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש במקום רביה, לא משום דמיחזי כאפקירותא, אלא משום דלא מסתייעא מילתא'. דהיינו, שכאשר הרב נמצא לא יפסוק התלמיד במקום רבו, לא מפני שזה נחשב כהפקרות, אלא משום שלרב עצמו יש סיעתא דשמיא, ולתלמיד לא. ואם כן, אמר הגר"ח, כיון שהאדמו"ר התכוון לשם-שמים, הרי יש בעניין זה סיעתא דשמיא, וסיעתא זו גרמה להחלפת הפתקים, כדי שהשידוך ייצא לפועל. ולכן ברור שלא צריכים להשיב את כספי ה'פדיון'", פשט הרב זילברטיין את הספק.

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה