אזהרת מסע חמורה לישראלים לפיליפינים

אזהרת מסע חמורה לישראלים לפיליפינים

איום קונקרטי גבוה מאוד

האזהרה הועלתה רמה ב- 6.7.2017 נכון להיום טרם הוסרה, בתקופת הנסיעות והחופש טרם תחילת הלימודים, ריענון לאזהרה החמורה.

בשל התעצמות הפעילות של ארגוני טרור, בדגש על ארגוני הג'האד העולמי, הפועלים במרחב מינדנאו (כולל את האי המינדנאו וקבוצת איי סולו – ראה סימון על המפה), מתקיים סיכון מוחשי וממשי לישראלים השוהים באזור.

לצד זאת, נוכח האפשרות לזליגת אירועי טרור, מבקש המטה ללוט"ר להגביר ערנות וזהירות בשאר חלקי המדינה ולנהוג בהתאם להוראות גורמי הביטחון המקומיים.

המלצת המטה ללוחמה בטרור

להמנע מכל ביקור שהוא ולצאת את מהאזור לאלתר. בנוסף לכך מומלץ למטיילים הישראלים הנוסעים לפיליפינים כולה לנקוט בצעדי ערנות וזהירות, בהתאם לכללי התנהגות מומלצים בחו"ל כפי שפורסמו על ידי המטה ללוחמה בטרור אותן ניתן לקרוא באתר.

המטה ללוחמה בטרור מבהיר בזאת, שאזהרת המסע דלעיל היא המלצה בלבד ואילו ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו בחו"ל נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית.

על כל אדם לשקול את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור (ראה אתר משרד החוץ) ומודע להוראות הדין הישראלי.